(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

  >> ไปเว็บไซต์วารสาร ฬ จุฬา

วารสาร ฬ.จุฬา

วารสาร ฬ.จุฬา เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนได้เข้าถึงสาระความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมดีๆ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถติดตามได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น1 อาคาร ภปร ทุกๆต้นเดือน นอกจากนี้สามารถคลิกอ่าน หรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

 

กลับไปหน้า "สื่อสิ่งพิมพ์"

X