(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

 

ผลงานและรางวัล

 

สื่อการสอน

รางวัล Sanofi – Rainbow Across Border Asia – Pacific Award

พุธ 28 ตุลาคม 2558 : ประเทศสิงคโปร์ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 45 / 2015 : 10 : 29 / 45 )

ศ.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะ เลขาธิการมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ไปรับรางวัล Sanofi – Rainbow Across Border Asia – Pacific Award ซึ่งมอบให้แก่ มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ( Wishing well foundation ) ในฐานะองค์กรที่ทำงานดีเด่นด้านการทำงานเพื่อผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ป่วยในการดูแลตนเอง ( patient advocacy and groups ) ในงาน Partners in Patient Health Asia Pacific Forum 2015 [ Working Together With One Voice ] เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ 16 ตุลาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งผลงานนี้ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด 60 โครงการจาก 12 ประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ในโครงการ pediatric cancer support group ของ Wishing well

คนไทยตัวอย่าง

พุธ ๒๙ กรกฏาคม ๒๐๑๕ : ๑๓.๐๐ น. : “ ห้องประชุมใหญ่ ” ( ชั้น ๓ ) กรมประชาสัมพันธ์ ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line ๔๔๗ / ๒๐๑๕ : ๐๘ : ๐๓ / ๐๑ )

หม่อมราชวงศ์สมลาภ กิติยากร เลขานุการใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็น “ ประธาน ” ในพิธีมอบรางวัล “ คนไทยตัวอย่าง ” ประจำปี ๒๕๕๘ สาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา แก่ รศ.นพ.ประสงค์ ศิริวิริยะกุล ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี “ ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ” ซึ่งจัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ( สว.นท ) เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมอันดีงาม ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง และให้กำลังใจเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ศ.พญ. ดวงพร วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา , รศ.ดร.ศักนัน พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี ภาควิชาสรีรวิทยา และ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

ผลงานสื่อการสอน แพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัล “ชนะเลิศ”

ผลงาน “สื่อการสอน” เรื่อง Neuro R-O (Radiology – Ophthalmology) ผลิตโดย รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ภาควิชาจักษุวิทยา ,รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ ภาควิชารังสีวิทยา และ บุคลากรจากหน่วย CAI คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในการนำเสนอ และจัดการประกวด การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คณาจารย์นำ E-learning มาใช้เสริมในการเรียนการสอนและเนื่องด้วยในปัจจุบันมีคณาจารย์บางกลุ่มสามารถใช้ E-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความประสงค์จะผลิตสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน สำนักบริหารวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการโสตทัศนศึกษาขึ้น จำนวน 7 รุ่น ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – เดือน กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบุคลากร จากคณะต่างๆ เข้าร่วมการอบรม จากนั้น เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของแต่ละคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขึ้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 พร้อมทั้งจัดให้มีการนำเสนอ และจัดประกวดผลงาน ของคณะต่างๆ ซึ่งผลปรากฏว่า ผลงาน “สื่อการสอน” เรื่อง Neuro R-O (Radiology – Ophthalmology) ผลิตโดย รศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ภาควิชาจักษุวิทยา ,รศ.พญ.สุกัลยา เลิศล้ำ ภาควิชารังสีวิทยา และ บุคลากรจากหน่วย CAI คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” โดย นางสาวนัยนา นุรารักษ์ หน่วยผลิตและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เข้ารับโล่รางวัล

สิ่งประดิษฐ์

มอบรางวัล The 1st Medical Student Innovation ปี 2559

พฤหัสบดี 12 มกราคม 2560 : 10.45 น. : ห้อง 230 ชั้น 2 ตึกอานันทมหิดล ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line 129 / 2017 : 01 : 11 / 15 )

รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลแก่กลุ่มนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 จากการประกวดและแสดงผลงานสร้างสรรค์ (The 1st Medical Student Innovation) ปีการศึกษา 2559 จัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งรางวัลที่นิสิตแพทย์ได้รับ ประกอบด้วย…

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มที่ 7 โครงงานเรื่อง เครื่องระบายอากาศเฉพาะจุด

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มที่ 19 โครงงานเรื่อง หมวกกันน็อค safety ยกกำลัง 2

• รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มที่ 16 โครงงานเรื่อง Sodamo

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี และ ผศ.ดร.นพ.อมรพันธุ์ เสรีมาศพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

ภาพเพิ่มเติม http://www.md.chula.ac.th/gallery-inner.php?id=366

2 เหรียญทอง จากงาน 44 International Exhibition of Invention

อ.พญ.โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง จากงาน 44 International Exhibition of Invention ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 368 / 2016 : 04 : 27 / 28 )

ผลงานนวัตกรรมสหสาขาวิชา : วิศวกรรมทางการแพทย์

อังคาร 7 กรกฎาคม 2558 : 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม 202 ( ชั้น 2 ) อาคาร “ จามจุรี 4 ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line 407 / 2015 : 07 : 07 / 13 )

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกัน แถลงข่าว และ จัดแสดง “ ผลงานนวัตกรรมสหสาขาวิชา : วิศวกรรมทางการแพทย์ ” ซึ่ง คณะแพทยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมมือกันศึกษาค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมด้าน “ วิศวกรรมทางการแพทย์ ” [ Medical Engineering Research ] ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อันนับเป็นการร่วมมือสหสาขาวิชาทางการวิจัย เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะสรรค์สร้างอรรถประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยมี ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแถลงข่าว

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย…
การแถลงข่าว & การสาธิต “ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ” ซึ่งเป็น ผลงานนวัตกรรม “ สิ่งประดิษฐ์ ”

• ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดการแถลงข่าว

• รศ.นพ.โศภณ นภาธร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึง ความร่วมมือในการวิจัยด้าน “ วิศวกรรมทางการแพทย์ ”

• ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึง ความร่วมมือในการวิจัยด้าน “ วิศวกรรมทางการแพทย์ ”

• อ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ และ ศ.ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิบาย โครงการ “ พัฒนาแขนหุ่นยนต์ที่ควบคุมด้วยคลื่นสัญญาณสมองและที่ควบคุมด้วยเครื่องกล ในการฝึกร่วมกับระบบเกมเสมือนจริง เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ”

• อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ อธิบาย โครงการ “ ชุดตรวจไตวายฉับพลันระยะเริ่มต้น ด้วยชิปเคมีไฟฟ้าอิมมูโนเซนเซอร์ ”

• ผศ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิบาย โครงการ “ เท้าเทียมคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับผู้พิการขาขาด ”

• อ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิบาย โครงการ “ กระดูกเทียม > สั่งตัด < วันเดียวเสร็จ

รางวัล Young Scientist Award 2015

พฤหัสบดี 5 พฤศจิกายน 2558 : ห้องประชุม 1002 อาคาร “ นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ ” คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ชั้น 10 ) ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 71 / 2015 : 11 : 09 / 19 )

นายสุทัศน์ แสงชูวงศ์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี ( นานาชาติ ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ [ Joint Ph.D. program in Biomedical Sciences and Biotechnology; Faculty of Medicine, Chulalongkorn University & University of Liverpool ] ได้รับ รางวัลชนะเลิศ Yong Scientist Award 2015 หัวข้องานวิจัยเรื่อง “ การเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสเพื่อพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยอาศัยการควบคุมไมโครอาร์เอ็นเอภายในเซลล์ ” [ Enhanced Propagation Yield of Circulating Virus Subtypes for Influenza Vaccine Mediated by the Regulation of Cellular MicroRNAs ] โดยมี ผศ.ดร.สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจัดโดย MERCK MILLPORE BIOSCIENCE ( Thailand )

แพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัล Aspire to Excellence Award 1 เดียวในเอเซีย

จันทร์ 7 กันยายน 2558 : ประเทศสหราชอาณาจักร ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 46 / 2015 : 10 : 29 / 46 )

อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ” ผู้แทน ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปรับรางวัล ASPIRE to Excellence Award สาขา Student Engagement ในการประชุม Association for Medical Education in Europe (AMEE) 2015 เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร ในครั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นโรงเรียนแพทย์ “ แห่งแรก ” ใน ประเทศไทย และเป็น “ หนึ่งเดียว ” ใน เอเซีย ที่ได้รับรางวัล

รางวัล ASPIRE to Excellence Award เป็นรางวัลระดับ นานาชาติ ที่มอบให้แก่สถาบันผลิตแพทย์ที่มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นำด้านแพทยศาสตรศึกษาระดับโลกจาก 14 ประเทศใน 5 ภูมิภาค ( เอเชีย , อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ออสเตรเลีย และยุโรป ) นอกจาก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว มีสถาบันที่ได้รับรางวัลในปี 2015 อีก 5 สถาบัน ดังนี้

• Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Germany
• University of Leeds, School of Medicine, United Kingdom
• Utrecht University, Faculty of Medicine, The Netherlands
• Uppsala University, School of Medicine, Sweden Schulich School of Medicine & Dentistry, Canada

ที่มาของรางวัล รางวัล ASPIRE to Excellence Award นั้น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มดำเนินการเตรียมตัวเพื่อขอรับรางวัลนี้ โดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค , นสพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล และ นสพ.เจมส์ ทิสยากร ได้ทำงานวิจัยนำร่อง เก็บข้อมูลจากผู้แทนนิสิตและผู้แทนบัณฑิตจำนวน 10 รุ่น เพื่อศึกษาความพร้อมและโอกาสในการได้รับรางวัลนี้จากมุมมองของนิสิตและบัณฑิต ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตอบรับให้ไปนำเสนอในการประชุม Association for Medical Education ( AMEE ) 2014 ณ เมือง Milan สาธารณรัฐอิตาลี

รศ.พญ.จุไรพร สมบุญวงศ์ รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ ) ได้พิจารณาผลการศึกษาวิจัยนำร่องดังกล่าว และเสนอให้ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์แต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเตรียมความพร้อม ASPIRE Award for Excellence in Student Engagement in the Curriculum and in the Medical School ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ( ขณะนั้นดำรงตำแหน่ง รองคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ) อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค , อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล และ อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว และ นิสิตแพทย์ จำนวน 16 คน โดยมี นายสุรชัย เล็กสุวรรณกุล เป็นเลขานุการคณะทำงาน

คณะทำงานใช้เวลากว่า 4 เดือนในการวิเคราะห์ เรียบเรียง และเขียนรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตาม ดัชนีคุณภาพ 21 ดัชนี ใน 4 หมวด รวมทั้งรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณา จำนวน 155 ชิ้น 1,871 หน้า เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัล ASPIRE Award โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต , เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร , เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดัชนีคุณภาพ 21 ดัชนี 4 หมวด ประกอบด้วย …

Criterion 1 Student engagement with management of the medical school, including matters of policy and the mission and vision of the school ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล, นสพ.สุนิสา เสาวภาคลิมป์กุล และ นสพ.นวสิริ สิริประเสริฐ )
1.1 Students have been involved in the development of the school’s vision and mission.
1.2 Students are represented on medical school committees.
1.3 Students are involved in the establishment of policy statements or guidelines.
1.4 Students are involved in the accreditation process for the medical school.
1.5 Students have a management/leadership role in relation to elements of the curriculum.
1.6 Students’ views are taken into account in decisions about faculty ( teaching staff ) promotion.
1.7 Students play an active part in faculty ( staff ) development activities.

Criterion 2 Student engagement in the provision of the medical school’s education programme ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค, นสพ.เจมส ทิสยากร , นสพ.สุรภา กล้ารอด และ นสพ.จิรัฏฐ์ สุขมี )
2.1 Students evaluate the curriculum and teaching and learning processes.
2.2 Feedback from the student body is taken into account in curriculum development.
2.3 Students participate as active learners with responsibility for their own learning.
2.4 Students are involved formally and/or informally in peer teaching.
2.5 Students are engaged in the development of learning resources for use by other students.
2.6 Students provide a supportive or mentor role for other students.
2.7 Students are encouraged to assess their own competence.
2.8 Students engage in peer assessment.

Criterion 3 Student engagement in the academic community ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว, นสพ.ชิษณุพงศ์ รัฐรัตน์ และ นสพ.ณัฐนิช เอี่ยมฤกษ์ศิริ )
3.1 Students are engaged in school research projects carried out by faculty members.
3.2. Students are supported in their participation at local, regional or international medical and medical education meetings.

Criterion 4 Student engagement in the local community and service delivery ( รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงโดย อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว, นสพ.ปวริศ ลิมปนวงศ์แสน , นสพ.ยงค์ชัย บุญปิติกุล , นสพ.สมเจตน์ โตสำราญ , นสพ.วิณห์ กุลวิชิต , นสพ.วรัญญา บุญมีประกอบ และ นสพ.วิภาวัน วัธนะนัย )
4.1 Students are involved in local community projects.
4.2 Students participate in the delivery of local healthcare services.
4.3 Students participate in healthcare delivery during electives/attachments overseas.
4.4 Students engage with arranged extracurricular activities.

เมื่อคณะทำงานเรียบเรียงข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดประชาพิจารณ์จำนวน 8 ครั้ง โดยมีนิสิตแพทย์ชั้นปี 1 – 5 เข้าร่วมกว่า 1,128 คน จากนั้น นสพ.วีระวิชย์ วาทีทิพย์, นสพ.ธันยวีร์ ชินสุวรรณ และ นสพ. พอพงษ์ บุญมาก ได้ร่วมกันสรุปข้อมูลและวิพากษ์ผล แล้วส่งให้ อ.นพ.วรพล จรูญวณิชกุล และ อ.นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย จึงเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำรายงานเพื่อขอรับรางวัล

การที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัล ASPIRE to Excellence Award สาขา Student Engagement เป็นผลมาจากการพัฒนาด้าน แพทยศาสตรศึกษา อย่างมุ่งมั่นของคณะ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของนิสิต ทั้งในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ โดยได้รับ การสนับสนุนจากผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ อย่างจริงจัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรม ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

ศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ Excellence Center for Gait and Motion โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาไทย ได้รับโลห์รางวัลชนะเลิศ (ระดับอาจารย์) จากผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย” ในการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553 จัดโดย สถาบันพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ซึ่งโครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2553 นั้นเป็นโครงการที่จัดประกวดขึ้นเพื่อขยายฐานกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในระดับ เยาวชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริม สุขภาพ ในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของสสส. และมีแผนที่จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อผลในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย และการพัฒนาเทคโนโลยีให้เจริญรุดหน้าอย่างต่อเนื่องสืบไปตั้งแต่ระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือก เข้าประกวดจนถึงระดับประเทศ

สำหรับ “เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย” ที่ได้รับรางวัลนั้น ผู้วิจัยและคณะได้สร้างเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย ซึ่งการศึกษาวิจัยพบว่ามีค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อถือได้ และค่าความเป็นปรนัย เท่ากับ 0.91, 0.99 และ 0.98 ตามลำดับ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน และเครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้มีจุดเด่น คือ สามารถวัดความอ่อนตัวจริงโดยลดปัจจัยกวนด้านสรีรวิทยาที่ไม่มาตรฐานของผู้สูงวัยได้ด้วย อีกทั้งการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุไทย” ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้วย.

สิทธิบัตร

สโมสรนิสิตแพทย์จุฬาฯ รับรางวัล “วันเยาวชนแห่งชาติ 2558”

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 : 07.00 น. ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคาร “ ชาเลนเจอร์ ” อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 55 / 2015 : 11 : 02 / 03 ) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิด งาน “ วันเยาวชนแห่งชาติ 2558 ” ( 20 กันยายน ) พิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดโดย คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ( ดย. ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ ( พม. ) ในโอกาสนี้ นสพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ ผู้แทน ” สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( สพจ. ) เข้ารับพระราชทาน รางวัล “ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ” สาขา “ พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ” จากจำนวน 18 ราย ( เด็กและเยาวชน 9 ราย , กลุ่มเด็กและเยาวชน 5 กลุ่ม และ บุคคล 4 ราย ) ผู้ช่วยจัดทำเอกสารประกอบเสนอผลงานกิจกรรมฯ ประกอบด้วย … 1. นสพ.พรชัย อาชัศศะชาติ ชั้นปีที่ 5 หัวหน้าหอพักนิสิตชาย 2. นสพ.ณณิชา ศิริวงศ์ ชั้นปีที่ 5 หัวหน้าหอพักนิสิตหญิง

ยื่นจดสิทธิบัตรรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุแล้ว

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในคณะผู้วิจัยขนาดรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย กล่าวว่า ในผู้สูงอายุ รองเท้ามีหน้าที่สำคัญในการช่วยป้องกันการลื่นและการล้ม หากสวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเท้าได้ ซึ่งในผู้ป่วยเบาหวาน แผลที่เท้าอาจลุกลามจนต้องตัดนิ้วหรือตัดเท้า ผู้สูงอายุมักหารองเท้าที่เหมาะสมยาก เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นรูปเท้าจะเปลี่ยนไป จึงต้องการศึกษาหาขนาดรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุชาวไทย เพื่อนำมาทำหุ่นรองเท้าต้นแบบ

ในงานวิจัยดังกล่าว รศ.พญ.ดุจใจกล่าวว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 60-80 ปี มีสุขภาพดี สามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นชาย 108 คน หญิง 105 คน ได้ประเมินสุขภาพเท้า วัดขนาดเท้าในมิติที่สำคัญ 13 มิติ รวมทั้งประเมินรองเท้าที่ใช้อยู่แล้ว และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของมิติเท้าต่างๆ

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงมีปัญหาสุขภาพเท้ามากกว่าผู้ชาย ปัญหาที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 80 คือเท้าผิดรูป ส่วนใหญ่นิ้วโป้งจะเกไปทางนิ้วชี้ ร้อยละ 14 มีอาการปวดเท้า ซึ่งเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายในอัตรา 4 ต่อ 1 สาเหตุมาจากเอ็นเท้าอักเสบ การเก หรือมีหนังแข็ง ร้อยละ 50 ของผู้หญิง และร้อยละ 34 ของผู้ชายสวมรองเท้าคับ ผลการวิจัยพบว่าอาการปวดเท้ามีความสัมพันธ์กับการใส่รองเท้าคับ

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ นำมาใช้ในการพัฒนารองเท้าต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุชาวไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองใส่จริง และได้มีการยื่นจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์แล้ว รองเท้าดังกล่าวจะเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพ เน้นใส่สบาย ไม่เฉพาะผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยตรง ในอนาคตหากผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ จะมีราคาคู่ละประมาณ 1,000 บาท

รศ.พญ.ดุจใจแนะนำถึงการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ว่าควรมีขนาดและรูปร่างที่เหมาะสมกับเท้า รองเท้าต้องยาวเกินนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้ว มีความกว้างพอดีกับเท้าและไม่บีบรัด ส่วนที่กว้างที่สุดของรองเท้าต้องตรงกับส่วนที่กว้างที่สุดของเท้า ซึ่งอยู่ประมาณโคนนิ้ว และต้องมีความลึกในแนวดิ่งมากพอให้ขยับนิ้วเท้าได้ สำหรับผู้สูงอายุควรใช้รองเท้าแบบปิด หากเป็นแบบเปิดควรมีสายรัดส้น เพราะรองเท้าแตะอาจทำให้ลื่นและต้องเกร็งเท้า วัสดุหุ้มด้านบนของรองเท้าควรจะสามารถปรับขนาดและระบายอากาศได้ ความสูงของส้นรองเท้าไม่ควรเกิน 1 นิ้ว หากสูงมากเกินไปน้ำหนักจะเทไปที่เท้าส่วนหน้าและนำไปสู่การปวดเท้าได้ พื้นรองเท้าควรมีความแข็งแรง ไม่บิดงอง่าย และสามารถกันลื่นได้ โครงผนังโดยรอบต้องแข็งแรงพอสมควร พื้นรองเท้าด้านในควรมีความนิ่ม ยืดหยุ่นได้ และมีความหนาพอที่จะลดแรงกระแทก.

วิชาการ

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเวชพันธุศาสตร์ พ.ศ.2559

พุธ 27 กรกฎาคม 2559 : 09.30-12.00 น.
ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 521 / 2016 : 07 : 28 / 54 )

ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมงานแถลงข่าว รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเวชพันธุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี คณะผู้บริหาร, คณาจารย์ , แพทย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

คณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นฯ ได้พิจารณาเห็นว่า ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้าน เวชพันธุศาสตร์ โดยมีผู้ผลักดันงานทั้งด้าน พันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Genetics) พันธุศาสตร์ชีวเคมีคลินิก (Clinical Biochemical Genetics) และ อณูพันธุศาสตร์คลินิก (Clinical Molecular Genetics) ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเวชปฏิบัติ ทั้งในประชากรไทยและเชื้อชาติอื่นๆ โดยผลกระทบของงานมีทั้งในระยะปัจจุบันและอนาคต ในมิติต่างๆ รวมทั้งสามารถใช้ “วิทยาศาสตร์” กับอาชีพความเป็น แพทย์ เป็น ครู และ เป็น นักวิจัย ได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน เป็นผู้ที่เพียบหร้อมด้วยคุณวุฒิและคุณธรรม

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/photos/?tab=album&album_id=316606438728248

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ได้รับรางวัล ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์

ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ได้รับรางวัล ปูชนียาจารย์แห่งจุฬาลงกรณ์ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 415 / 2016 : 06 : 02 / 05 )

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการการประเมินผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) ในสาขาวิชาาอายุรศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

รางวัล ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2559

ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.มีชัย ศรีใส ได้รับรางวัล ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2559 จาก คณะกรรมการจัดงานปาฐกถาเกียรติยศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยจะเข้ารับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

รางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี 2559

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 409 / 2016 : 05 : 31 / 36 )

แพทยสภาเชิดชูเกียรติ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี

จันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 : 07.30 น. : ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมฯ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 602 / 2016 : 09 : 27 / 36 )

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น ประธาน พิธีมอบรางวัล แพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2557 จัดโดย แพทยสภา เพื่อประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับทราบถึงการทำงานของแพทย์ที่ปฏิบัติดีเด่น ทางด้านการครองตน ครองคน และครองงาน โดยมี คณาจารย์และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัล ได้แก่

• นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ แพทย์ดีเด่น ด้านบริหาร
• พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ แพทย์ดีเด่นด้านแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน

ในการนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็น ประธาน พิธีมอบรางวัล รางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภา ในโอกาสครอบรอบ 48 ปีแพทยสภา เป็นรางวัลสำหรับสมาชิกแพทยสภาที่โดดเด่น ดีเด่น มีผลงาน มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหาร และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่แพทย์และคนทั่วไป อีกทั้งมีส่วนในการนำแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับมีเกียรติในระดับนานาชาติ โดยมี ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับรางวัล ได้แก่

• นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง อดีตผู้อำนวยการภูมิภาคองค์การอนามัยโลก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากนั้น ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา เป็น ประธาน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่แพทย์เกียรติยศแพทยสภา โอกาสครบรอบ 48 ปี แพทยสภา พุทธศักราช 2559 เป็นรางวัลสำหรับยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่แพทย์อาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่สมควรเป็นต้นแบบให้แก่อนุชนรุ่นหลัง โดยมี ปูชนียาจารย์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ารับรางวัล ได้แก่

• ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์) ก่อตั้งและเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศาสตราจารย์อุปการคุณ หลวงคัมภีรเวชช์ (เฉลิม พรมมาส) พยาธิแพทย์ไทยคนแรก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศ.พิเศษ นพ.ทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ ริเริ่มการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท (ถึงแก่กรรม)
• ศ.นพ.ธีระ รามสูต นักวิชาการ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันคนแรกของไทย
• พลอากาศเอกประกอบ บุรพรัตน์ แพทย์ทหารอากาศผู้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ครั้งแรกในโรงพยาบาลรัฐ (ถึงแก่อสัญกรรม)
• ศ.กิตติคุณ นพ.สมาน มันตาภรณ์ ครูแพทย์ ริเริ่มผ่าตัดหัวใจ ปอดเป็นคนแรก (ถึงแก่อนิจกรรม)
• ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา นักวิจัยดีเด่น ความรู้คู่คุณธรรม บุคคลแบบอย่างที่ดีของสังคม
• นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล คุณหมอพ่อพระ คนไทยตัวอย่าง ริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หูน้ำหนวก
• นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ผู้ปิดทองหลังพระ แพทย์ชนบทดีเด่น อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

ในโอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ และ คณาจารย์ ไปแสดงความยินดี แก่ ปูชนียาจารย์ คณาจารย์ และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่เข้ารับรางวัล

ภาพเพิ่มเติม http://www.md.chula.ac.th/gallery-inner.php?id=349

แถลงข่าว ... ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2559

อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 : 13.00 น. : โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ( ปชส ข WWW-FB-IG-Line 72 / 2016 : 11 : 29 / 35 )

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณบดี) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ไปร่วมการแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 และแสดงความยินดีแก่นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ จำนวน 3 คน ได้แก่ …

• นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจในการดูแลรักษาพัฒนาคุณภาพชีวิตของโรคผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยเฉพาะการช่วยคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดปัญหาภาวะสมองเสื่อมตามมา (Post stroke dementia) โดยอาศัยการใช้แบบสอบถามทางด้านพุทธิปัญญา (Cognitive assessment tools)

• นายบุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจในการนำการศึกษาทางอณูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพยาธิกำเนิดและพยากรณ์การเกิดโรคครรภ์เป็นพิษ

• นายวิณห์ กุลวิชิต นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
มีความสนใจศึกษาวิจัยในหัวข้อการทำนายการฟื้นตัวของไตในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน จากการตรวจบ่งชี้ทางชีวภาพใน Exosome ในปัสสาวะ

ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ โดยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ด้านการศึกษาวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และการพัฒนาชุมชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นผู้กล่าวชี้แจงเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ

ภาพเพิ่มเติม http://www.md.chula.ac.th/gallery-inner.php?id=354

มอบเกียรติบัตรคณะทำงาน student engagement

อังคาร 25 ตุลาคม 2559 : 16.30 น. : ห้องประชุม 209 อาคารอานันทมหิดล ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 37 / 2016 : 10 : 31 / 37 )

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ประธาน ในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตแพทย์ที่เป็นคณะทำงานในคณะกรรมการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตในการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

ในปีการศึกษา 2558 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 – 6 จำนวน 35 คน ได้อาสาสมัครเป็นคณะทำงาน student engagement ประจำชั้นปีของตนเอง คณะทำงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการวิจัยทางการศึกษาประมวลความคิดเห็นของนิสิต จัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะที่ 1 – 4

การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนิสิตได้เรียนรู้แพทยศาสตรศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ภาพเพิ่มเติม http://www.md.chula.ac.th/gallery-inner.php?id=342

โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมตัวอย่าง

อาทิตย์ 9 ตุลาคม 2559 : 08.30 น. : ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 12 / 2016 : 10 : 10 / 12 )

ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มอบโล่เชิดชูเกียรติและเข็มเกียรติคุณพร้อมทั้งแสดงความยินดี แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในโอกาสที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเลือกเป็น โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรมตัวอย่าง ในงาน การประชุมวิชาการ แพทยสภา ประจำปี 2559 เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 48 ปี แพทยสภา

ในโอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเกียรติคุณ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (ปธพ.4) พร้อมทั้ง แถลงผลการวิจัย ที่ได้รับรองจากสถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การใช้ธรรมาภิบาลในการกำหนดนโยบาย ด้านอัตรากำลังแพทย์และพยาบาลของประเทศไทย เช่น ประเด็นคุณภาพเพื่อความสมดุลและยั่งยืนของระบบ โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านความเสี่ยง หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) และ รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (ปธพ.2) เข้าร่วมงาน

ภาเพิ่มเติม http://www.md.chula.ac.th/gallery-inner.php?id=333

อาจาริยมิตต์ ประจำปี 2558

ศุกร์ 22 มกราคม 2559 : 11.30 – 13.00 น. : ห้องประชุม อาคาร “ หอพักและพัฒนาคณาจารย์ ” ( ชั้น 25 ) ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 222 / 2016 : 01 : 25 / 58 )

รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ ประธาน ” มอบโล่รางวัลและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล “ อาจาริยมิตต์ ” ประจำปี 2558 ซึ่งจัดโดย ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน มีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัล 2 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมทั้งกล่าวประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล และ ผศ.(พิเศษ) นพ.ภาคภูมิ คัมภีร์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ

แถลงข่าว ... ทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2558

จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 : 13.00 น. : ห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ( ชั้น 4 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 110 / 2015 : 12 : 01 / 01 )

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปร่วมการแถลงข่าว ผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทาน ทุน “ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ” ประจำปี 2558 และแสดงความยินดีแก่ นิสิตแพทย์ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับ ทุน “ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ” ประจำปี 2558 โดยมี รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต , ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านผู้ป่วยวิกฤต , รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา , อ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงษ์พิรุฬห์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ นพ.ชัชวาล สมพีร์วงศ์ ผู้อำนวยการแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เข้าร่วมงาน

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ศ.นพ.สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นผู้กล่าวชี้แจ้งเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนฯ

รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่น และโครงการดีเด่น 2558

พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 : 10.00 น. : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 554 / 2016 : 08 : 19 / 29 )

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น ประธาน มอบรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่น และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ใน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดย คณะกรรมการคัดเลือกนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่นและโครงการดีเด่น สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ในโอกาสนี้ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน 5 คน เข้ารับรางวัลฯ ประกอบด้วย …

• รางวัล นักกิจกรรมดีเด่น 2558 และ เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต 2559
นสพ.สุรชัย เล็กสุวรรณกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพัฒนา สภานิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• รางวัล โครงการดีเด่น 2558
โครงการ 6 โครงการตามรอยพระเมตตา 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร ดำเนินการโดย สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง นสพ.ณภัทร์ ศิรินิ่มนวลกุล นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในฐานะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้ารับรางวัล

• รางวัล เกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรม 2558
นสพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในฐานะ นายกสโมสรนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

• รางวัล เกียรติบัตรสำหรับนิสิตดีเด่น
นสพ.อรัชพร รงค์ทอง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ในฐานะ อุปนายกคนที่ 4 สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

• รางวัล เรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.94)
นสพ.อภิ ชิวชรัตน์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/medicine.chulalongkornuniversity/photos/?tab=album&album_id=334491016939790

รางวัลเยาวชนคนเก่ง ปี 2558

พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559 : 13.00 น. : ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวกรุงเทพ ฟอร์จูน ( ชั้น 3 ) ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 250 / 2016 : 02 : 05 / 15 )

นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปรับรางวัล “ เยาวชนคนเก่ง ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 จาก คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ นางวินา นิติตะวัน ประธานโครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ ซึ่ง โครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้น โดยมีการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจากทั่วประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็น จังหวัดละ 1 คน และ กรุงเทพฯ 3 คน

รางวัล “ เยาวชนคนเก่ง ” จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมถึงปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้เยาวชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร พร้อมทั้งพัฒนาเยาวชนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแนวทางสันติวิธี อีกทั้งยังให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในระดับและท้องถิ่นระดับชาติ สุดท้ายเพื่อเป็นรางวัลแก่เยาวชนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและให้กำลังใจ สนับสนุนเยาวชนคนเก่งให้มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ ผลงานที่ดีต่อไป

สโมสรนิสิตแพทย์จุฬาฯ รับรางวัล “วันเยาวชนแห่งชาติ 2558”

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 : 07.00 น.
ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคาร “ ชาเลนเจอร์ ” อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 55 / 2015 : 11 : 02 / 03 )

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิด งาน “ วันเยาวชนแห่งชาติ 2558 ” ( 20 กันยายน ) พิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จัดโดย คณะอนุกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ( ดย. ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์ ( พม. )

ในโอกาสนี้ นสพ.ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ ผู้แทน ” สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( สพจ. ) เข้ารับพระราชทาน รางวัล “ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ” สาขา “ พัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ” จากจำนวน 18 ราย ( เด็กและเยาวชน 9 ราย , กลุ่มเด็กและเยาวชน 5 กลุ่ม และ บุคคล 4 ราย )

ผู้ช่วยจัดทำเอกสารประกอบเสนอผลงานกิจกรรมฯ ประกอบด้วย …
1. นสพ.พรชัย อาชัศศะชาติ ชั้นปีที่ 5 หัวหน้าหอพักนิสิตชาย
2. นสพ.ณณิชา ศิริวงศ์ ชั้นปีที่ 5 หัวหน้าหอพักนิสิตหญิง

รางวัล CMU – IMC 2015

ศุกร์ 27 – จันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 259 / 2016 : 02 : 08 / 24 )

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้แทนนิสิตแพทย์ ที่ได้รับรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ CMU – IMC 2015 ( Chiang Mai University – International Medical Challenge ) โดยมี ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี เป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีมในการเข้าร่วมแข่งขัน

รางวัล การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ CMU – IMC 2015 ซึ่ง นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับ ประกอบด้วย …

• รางวัลประเภททีม
ทีม CU3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ( Winner )
นายศุภวิชญ์ ปานไพรศล
นายณฐกร สิริทวีชัย
นายปุณญตศ์ โตวิชยธำรง
นายบวร จึงวัฒนศิริกุล

ทีม CU2 ได้ลำดับที่5 ( 4th runner up )
นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย
นายวีรภัทร วงศ์สันติเมธ
นายสุทธินันท์ วรสิทธิ์ชัย
นายพนธกร ศรีทองส่งแสง

ทีม CU1 เข้ารอบรองชนะเลิศ ( semifinal )
นายนราธร จันทนลัญจกร
นางสาวศวิตา โควะวินทวีวัฒน์
นางสาวเมธาวี เกียรติปานอภิกุล
นายปวีณ เกลียวปิยะ

• รางวัลประเภทบุคคล
1.เหรียญทอง
นายณฐกร สิริทวีชัย
นายทศวิทย์ ติยะรัตนาชัย
นางสาวศวิตา โควะวินทวีวัฒน์
2.เหรียญเงิน
นายปวีณ เกลียวปิยะ
นายบวร จึงวัฒนศิริกุล
3.เหรียญทองแดง
นางสาวเมธาวี เกียรติปานอภิกุล
นายศุภวิชญ์ ปานไพรศล

พิธีประกาศเกียรติคุณ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

อังคาร 22 มีนาคม 2559 : 13.30 น. : ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ปชส.ข.WWW-FB-IG-Line 326 / 2016 : 03 : 22 / 42 )

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น “ ประธาน ” ใน พิธีประกาศเกียรติคุณ ศาสตราพิชาน , ศาสตราจารย์ , รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานการวิจัย ประจำปี 2558 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประจำปี 2558 โดยมี คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย …

1. “ ศาสตราพิชาน ” ประกอบด้วย รศ.นพ.นภดล นพคุณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , รศ.พญ.คุณหญิงวรรณา สมบูลย์วิบูลย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา และ รศ.พญ.อรนุช เกี่ยวข้อง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

2. “ ศาสตราจารย์ ” ประกอบด้วย ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัย , ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา , ศ.ดร.พญ.นริสา ฟูตระกูล ภาควิชาสรีรวิทยา , ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศ.นพ.มานะ ทวีวิศิษฎ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา , ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ภาควิชาอายุศาสตร์ , ศ.ดร.นพ.สิทธิพร แอกทอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ , ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และ ศ.พญ.บุษบา วิวัฒน์เวคิน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

3. ” รางวัลด้านการวิจัยและรางวัลผลงานการวิจัย ” ได้แก่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

– รางวัลทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ได้แก่ ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

– รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประกอบด้วย ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ , ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ ภาควิชาชีวเคมี , ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต ภาควิชาอายุรศาสตร์

– รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ได้แก่ น.ส.อุมาพร ลิโมทัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

4. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “ คนดี ศรีจุฬาฯ ” ประกอบด้วยนางอทิตยา แก้วเสมา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และ นางวิไล บุญสุริยกิจจา งานบริหารการวิจัย ฝ่ายวิชาการ
โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดี

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1109353989084852.1073742221.264235716930021&type=3

X