(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

MDCU

25 มี.ค. 2018

วันรำลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ

 

28828032

วันรำลึกพระคุณครูและปัจฉิมนิเทศ วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

X