(662)2564000, 2564183, 2564462
md-info@chula.ac.th

MDCU

25 มี.ค. 2018

กิจกรรม The 1st Research Day

 

29432886

กิจกรรม The 1st Research Day ภาควิชาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -14.00 น. ณ ห้อง 13 ลานกิจกรรม ชั้น 13 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

X